Lederutvikling

Effektiv lederutvikling forutsetter at bedriften har etablerte lederprinsipper som tydeliggjør forventninger til lederrollen og hva lederne skal måles på. Herunder også bevisstgjøring på hva lederen er god til og hvilke områder lederen konkret må fokusere på – og trene på – for å utvikle seg videre. Sentralt er også at lederutviklingen understøtter virksomhetens forretningsstrategier. Gjennom vår kompetanse bistår vi i effektiv kartlegging og tilrettelegger for målstyrt lederutvikling.

 

Aktuelle verktøy

  • Ledergruppesamlinger
  • Strategiske diskusjoner om veivalg
  • Kommunikasjonstrening
  • 360 graders lederevaluering
  • Gode ledelsesprinsipper for lederutvikling
  • Effektivisering av ledergruppens arbeidsmetodikk

LEDERUTVIKLING SKAPER HANDLEKRAFTIGE OG OPERATIVE LEDERE

Dagens og fremtidens arbeidsliv krever i større grad at lederne evner å involvere medarbeidere på alle nivåer i organisasjonens utviklingsarbeid. Derfor blir lederutvikling viktigere, samtidig som det også settes større krav til å dyrke individuelle ulikheter og ferdigheter i teamet.

Etter hvert som vi avdekker utfordringer og muligheter legger vi sammen med deg som kunde en plan for hvordan du ønsker at organisasjonen skal se ut og fungere. Lederutvikling er en prosess som må forankres i den daglige driften. Under lederutvikling mottar lederen input og legger handlingsplaner gjennom fellessamlinger eller veiledning av den enkelte. Basert på realistiske mål for endring gjennomfører vi den nødvendige oppfølgingen som sikrer at målene nåes både for enkeltpersoner og for organisasjonen som helhet. 

Lederutvikling hjelper deg til å forstå ulike personprofiler og være sanseskarp på den enkeltes kompetanse, behov og kapasiteter, og fremme disse til det beste for teamet. Lederutvikling hjelper deg å se den enkelte og organisasjonens overordnede utviklingspotensial og sammensetning.

Sentralt vil være at lederrollen er avklart, at lederen har identitet som leder, at lederen vet hva man blir målt på og at lederen besitter nødvendig kompetanse og ressurser for utøvelse av ledergjerningen. Og sist, men ikke minst; at den enkelte lederen prioriterer tid til operativ og situasjonsbestemt ledelse, kombinert med fag.

Din Utvikling besitter verktøy, metoder og mangeårig kompetanse innenfor lederutvikling. Vi har bl.a. vært nominert som «Årets Konsulentselskap» av Bladet Kapital og Konsulentguiden, for vårt arbeid innen lederutvikling.

Vi arbeider strategisk med lederutvikling og i prosess med våre kunder. Mange utviklingsprosesser går over 1-2 år+, med individuell lederveiledning mellom kurssamlinger. Vi bruker også en rekke verktøy i kartlegging og utvikling av lederrollen så vel som teamets ferdigheter og utviklingspotensial, samt verktøy for måling av effekt på opplæring knyttet til lederutvikling.

Kontakt oss om Lederutvikling

May Helen Myhre

Seniorkonsulent


976 71 003 Les mer ›

Olle Indseth

Leder avd. Prestasjonsutvikling / Regionleder


901 42 060 Les mer ›
Umbraco publiseringsløsning fra MarkedsPartner